Schizofrenie a rodina

Informace o zpracování osobních údajů

1. ÚVOD

1.1 Vážená klientko, vážený kliente,

cílem předkládaného dokumentu je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“), informovat o tom, jak prodávající Miroslava Svobodová, Velké Popovice 253, PSČ 664 86, IČO 12193241 (dále jen „prodávající“) zpracovává osobní údaje svých klientů.

Řádné zpracování osobních údajů je pro nás mimořádně důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí. Proto bychom Vás chtěli ujistit, že respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE

2.1 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je prodávající. Správce určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu.

3. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Prodávající zpracovává osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely:

3.1 Prodej knihy Schizofrenie a rodina

Prodávající zpracovává osobní údaje klientů zejména v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti při prodeji knihy, jakož i dalších souvisejících služeb. Osobní údaje v tomto případě poskytuje klient vyplněním příslušných formulářů, zejména prostřednictvím formuláře Objednávka knihy a prodávající je zpracovává:

3.2 Plnění zákonných povinností.

V souvislosti s prodejem knihy vyplývají pro prodávající některé zákonné povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné zpracovávání osobních údajů klienta. Poskytnutí osobních údajů klientem je pro tyto účely povinné a bez jejich poskytnutí by prodávající nemohla své služby poskytovat.

3.3 Oprávněné potřeby.

Za určitých okolností může prodávající zpracovávat osobní údaje bez souhlasu klientů též pro své oprávněné potřeby. Právním základem pro zpracování jsou v takovém případě oprávněné zájmy prodávající, pokud převažují nad zájmy klientů na ochranu osobních údajů. Jde například o situace, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vymáhání pohledávek, vnitřní administrativní účely, provádění analýz, vyhodnocování rizik atd.

4. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména kontaktní a identifikační údaje. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 této Informace.

5. ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů jsou shromažďovány zejména prostřednictvím objednávkového formuláře na webu schizofreniaarodina.cz a nejsou ukládána do žádné centrální databáze. Získaná data jsou přeposílána do e-mailové schránky prodávající.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů klienta je pouze prodávající a nejsou poskytovány žádným třetím stranám.

6.1 Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor).

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávajicí zpracovává osobní údaje klientů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme současně pro více různých účelů, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s nejdelší dobou zpracování. K účelu či účelům s kratší dobou zpracování však Vaše osobní údaje přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. V této souvislosti obecně platí, že

8. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Prodávajicí zpracovává osobní údaje klientů mimo jiné též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje své klienty, že takové zpracování se děje především pro:

9. PRÁVA KLIENTŮ

Při zpracování osobních údajů ze strany prodávající mají klienti zejména níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech však můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

10. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Aniž jsou jakkoliv dotčena práva dle předchozího článku 9, prodávající dále odděleně upozorňuje své klienty na následující práva:

10.1. Právo odvolat souhlas.

V případě zpracování osobních údajů klienta na základě jeho souhlasu není klient povinen souhlas se zpracováním udělit a, udělí-li jej, je zároveň oprávněn tento svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu má účinky jen do budoucna, nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů ze stranyprodávající realizovaného před odvoláním souhlasu.

V případě, že si klient přeje odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může se obrátit na prodávající prostřednictvím:

  1. písemného prohlášení zaslaného na adresu sídla prodávající uvedenou v článku 2.1 tohoto dokumentu,
  2. e-mailu zaslaného na adresu ,
  3. písemného prohlášení učiněného osobně v sídle prodávající uvedém v článku 2.1 tohoto dokumentu.

V případě, že je souhlas odvolán formou uvedenou v bodě II. může být prodávající zejména z důvodu jednoznačné identifikace klienta či ochrany jeho osobních údajů požadováno dodatečné odvolání souhlasu podle bodu I. tohoto odstavce.

Odvolání souhlasu by mělo obsahovat:

Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů klienta v případech, kdy není vyžadován klientův souhlas.

10.2. Právo vznést námitku.

Dochází-li ke zpracování osobních údajů klienta pro účely oprávněných zájmů prodávající, je klient oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí prodávající prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

11. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Informace je platná a účinná ke dni 25. 4. 2022. Aktuální znění této Informace je uveřejněno na webových stránkách prodávající: www.schizofreniaarodina.cz a současně je dostupné v sídle prodávající.

Příloha č. 1: Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  1. Kontaktní a identifikační údaje: jméno, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail;
  2. Osobní údaje vzniklé z činnosti prodávající: jedná se například o údaje vzniklé z komunikace (zejména telefonické a písemné) a interakce s klientem a další údaje.